Vzdělání

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka - Literárně dramatický obor, vedení Lenka Kuboušková, Marie Husinecká

Pohyb - baletní průprava, pantomima, výrazový tanec

Dramatika - přednes básní a divadelních monologů, studium divadelních rolí, příprava divadelních představení, zpěv

Střední pedagogická škola v Prachaticích - Předškolní a mimoškolní pedagogika

Maturita - český jazyk a literatura, základy společenských věd a dějepis, osobnostní a dramatická výchova, pedagogika a psychologie, praktická odborná část - tělesná, výtvarná, hudební výchova, souvislá pedagogická praxe

Vyšší odborná škola herecká v Michli - Hudebně dramatické umění a moderování

Absolutorium - teoretická zkouška z odborných předmětů, německý jazyk, absolventská práce a její obhajoba na téma Humor a komika, praktické dovednosti - veřejné vystoupení v představení Ryba ve čtyřech v roli Celílie Heckendorfové

Vyučující herecké výchovy - Nina Divíšková, Pavel Pecháček, Milena Steinmasslová, Michal Pavlík

Ostatní studované obory - hlasová výchova, pohybová výchova, jevištní pohyb, umělecký přednes, hudební a pěvecká příprava, moderování, práce s mikrofonem, jevištní řeč, jevištní praxe, rétorika, dějiny divadla a filmu, ortoepie, tvořivá dramatika, základy produkce

Univerzita Jana Amose Komenského 

bakálářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Vzdělávání dospělých

Státní zkoušky - vzdělávání dospělých, pedagogika a psychologie, obhajoba bakalářské práce Vliv rodiny na zdravý duševní vývoj dítěte

magisterský studijní program Pedagogika, obor Andragogika

Státní zkoušky - andragogika, vzdělávání lidských zdrojů, obhajoba diplomové práce  Drogové závislosti a jejich prevence

DAMU - obsolvování programu celoživotního vzdělávání v oboru Kreativní pedagogika - pedagogická kondice

Katedra autorské tvorby a pedagogiky vedená prof. Ivanem Vyskočilem

Osvědčení znalostí a dovedností v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí odborné kvalifikace pro učitele uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři a pro pedagogy volného času.

Studium ukončeno závěrečnou autorskou prezentací v divadle Řetízek v prostorách DAMU, obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí

Studované obory - dialogické jednání, hlasová výchova, řečové jednání, jevištní pohyb, autorské směřování, autorské čtení, sociální pedagogika, sociální interakce ve škole, pedagogická psychologie

Pražská vysoká škola psychosociálních studií - Psychoterapeutický výcvik ve skupinové a komunitní psychoterapii - model SUR. Výcvik je akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Zdárně jsem ukončila pětiletou sebezkušenostní část výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii v počtu 633 hodin. Výcvik byl veden v psychodynamickém směru. V dalších dvou částech výcviku se budu věnovat teorii a supervizi. Poté mohu vykonávat samostatnou psychoterapii.